Orff-Schulwerk Prensipleri Temelinde Örnek Ders Uygulamaları

Düzenleyici:

Dr. Evrim Onay
Müzik Eğitimcisi, ORFFDER-Anadolu Orff-Schulwerk Derneği
evrimonay@gmail.com

Orff-Schulwerk Prensipleri Temelinde Örnek Ders Uygulamaları
Sample Lesson Practices Based On Orff-Schulwerk Principles

Atölyenin içeriği ve amacı

Amaç: Atölyenin amacı katılımcılara;

  • Orff-Schulwerk’in temel prensiplerini deneyimletmek,
  • Müzikal düşünme ve yaratıcılık konusunda kendini gerçekleştirme fırsatı sağlamak,
  • Farklı yaş gruplarıyla Orff-Schulwerk uygulamaları konusunda fikir vermek,
  • Müzik materyallerinin müzik derslerinde farklı şekillerde kullanımını görmek,
  • Orff-Schulwerk temelli bir ders modelinde enstrüman ve materyal kullanımını deneyimlemektir.

İçerik: Bu atölyede bir müzik ders materyalinden (tekerleme ve şarkı) yola çıkarak tüm aşamalarıyla Orff-Schulwerk’in temel prensiplerine uygun model bir ders yapılacak ve sonrasında dersin her aşaması ve temel alınan her prensiple ilgili geri bildirim yoluyla ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Purpose: The aim of this workshop is to provide participants;

  • To experience the fundamental principles of Orff-Schulwerk,
  • Providing the opportunity for self-realization in musical thinking and creativity,
  • To give an idea about Orff-Schulwerk applications with different age groups,
  • To see the use of music materials in different ways in music lessons,
  • To experience the use of instruments and materials in an Orff-Schulwerk based lesson model.

Content: In this workshop, a model lesson will be held in accordance with the fundamental principles of Orff-Schulwerk with all its stages, starting from a music course material (rhyme and song), and then detailed information will be given through feedback on each stage of the lesson and each principle on which it is based.

Özgeçmiş

Dr. Evrim Onay, 1996 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Öğrenim yaşamı boyunca müzik eğitiminde farklı pedagoji, yöntem ve yaklaşımlara yönelik pek çok ulusal ve uluslararası eğitim alarak uzmanlaştı. Makale, kitap, dergi, öğretim programı ve ders kitapları gibi birçok yayında yazarlık ve editörlük yaptı. MEB bünyesinde başladığı öğretmenlik mesleğini farklı türde okul ve yaş grubu ile sürdürdü. Öğretmenliğin yanı sıra önce Ankara Üniversitesi sonrasında TED Üniversitesinde “Müzik Eğitimi” derslerini Türkçe ve İngilizce olarak yürütmekte, müzik ve hareket eğitimi alanında eğitmen eğitimleri vermektedir. Anadolu Orff-Schulwerk Derneği-Orffder’de başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Evrim Onay, graduated from Ankara Anadolu Fine Arts High School in 1996. Completed undergraduate, postgraduate and doctorate programmes at Gazi University. In the course of her education, she received many national and international training in the field of pedagogy, methods and approaches. She has also written and edited many publications such as articles, books, journals, curriculum and textbooks. She continued her teaching profession, which she started in the Ministry of National Education (MEB), with different types of schools and age groups. In addition to teaching, she conducts “Music Education” courses in Turkish and English, first at Ankara University and then at TED University, and offer instructor training in the field of music and movement education. She is the vice president of Anadolu Orff-Schulwerk Association-Orffder.