Konu Başlıkları

 1. Cumhuriyet’in 100. Yılında Geçmiş, Değişim ve Gelecek : Başkent Ankara, Cumhuriyet ve Müzik.
 2. Cumhuriyet’in 100. Yılında Âşıklık geleneği ve müzikte sözlü aktarım. (Âşık Veysel anısına)
 3. Cumhuriyet’in 100. Yılında Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuvarı
 4. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Liderlik: Müziğin ve Sanatın diğer dallarının farklı tür ve boyutlarına ilişkin liderlik eğitimi program ve uygulamaları.
 5. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Öğretim Programları ve Pedagojik Yaklaşımlar: Program geliştirme süreçleri ve pedagojik yaklaşımlar.
 6. Toplum için Müzik ‘’Community Music’’: Hem bir eğitim alanı, hem de eğitim aracı olarak müziğin tüm yönlerini etkileyen (müzikal ihtiyaçlar, ilgi alanları, kapasiteler, serbest zaman ve non-formal ortamlarda katılım fırsatları) yaklaşımlar, öncelikler ve sorunlar.
 7. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Araştırma Yöntemleri: Bu alanlardaki araştırmalarda çok çeşitli metodolojilerin ve kanıt türlerinin incelenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini ele alan konular; metodolojilerinin altında yatan epistemolojik, ontolojik ve etik sorularla ilgili güncel tartışmalar.
 8. Yaşam Boyu Müziksel ve Sanatsal Gelişim : Sosyal ve kültürel alanlara yönelik olarak; çocuklar, ergenler ve yetişkinler için müzikal ve sanatsal öğrenme süreçleri; yaşam boyu öğrenme bağlamlarında; öğrenme teorileri ve öğrenme üzerindeki bilişsel, duyuşsal, motivasyonel, davranışsal, sosyal ve kültürel etkilerle ilgili konular.
 9. Müzik ve Sanatın Diğer Dallarında Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenme çıktılarını iyileştiren eğitimsel uygulamaların belirlenmesi (reformlar, programlar, mesleki gelişim)
 10. Mesleki Müzik ve Sanat Eğitimi : Müzik ve sanat alanındaki mesleklerle ilgili sorunlar ve olanaklar: konservatuvar, eğitim, öğretim ve mesleki gelişim için mesleki ve profesyonel şartlar; teknolojinin entegrasyonu; profesyonel müzik eğitimine yenilik, reform ve/veya öğretim yaklaşımları; müzisyen /eğitimci / sanatçı danışmanlığı; profesyonel kimlik ve sosyal sorumluluk; uzmanlık geliştirme; meslekler arası ve disiplinler arası işbirliği; müzik ve sanat eğitimini profesyonel uygulama ile ilişkilendiren eşitlik, çeşitlilik ve/veya sosyal, kültürel ve ekonomik konular.
 11. Müzik Öğretmenliği Eğitimi ve Mesleki Gelişim: Okul veya toplum ortamlarının tüm düzeylerinde müzik öğretmeni eğitimi ile ilgili sorunlar ve yenilikler; öğretmen hazırlama ve mesleki gelişim; bilgi alanlarında eşitlik ve çeşitlilik, uygulama alanlarında öğretmen adayları ve öğretmenler için roller; müzik öğretmeni eğitiminde yansıtıcı uygulama ve sorgulamaya dayalı yaklaşımlar.
 12. Erken Çocuklukta Müzik ve Sanat Eğitimi: Erken çocukluk dönemi müzik ve sanat eğitiminde fırsat ve katılım; küçük çocukları müzikal ve sanatsal olarak beslemek; erken çocukluk müzik ve sanat yapımının gelişimsel özellikleri; erken çocukluk müzik ve sanat eğitiminde öğretme, öğrenme yaklaşımları ve yaratıcılık eğitimi.
 13. Özel Eğitim Bağlamında Müzik ve Eğitim: Özel ihtiyaçları olan kişiler için çağdaş pedagojik uygulamalar, müzik terapi uygulaması, teorisi ve araştırması ile ilgili eşitlik ve çeşitlilik ve müfredat; insanların sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik müzik uygulamalarına sosyokültürel ve disiplinler arası bakış açıları (tıbbi etnomüzikoloji ve müzik psikolojisi dahil).
 14. Müzisyen Sağlığı: Müzisyenlerin ve müzik eğitimcilerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını destekleyen fırsatlar sunan, sorunları gündeme getiren veya güncel araştırmaları tartışan sunumlar; müzisyenlerin ömür boyu keyifli, doyumlu özgüvenli ve sevgiyle müzik yapmalarını sağlamak için sağlıklı müzik becerileri için araçlar geliştirmek ve yaymak.
 15. Müzik Eğitiminde Güncel / Popüler Müziklerin Kullanımı: İlgili müzik türlerine ilişkin müfredat ve pedagojik yaklaşımlar için geniş kapsamlı düşünceler; kapasite geliştirme, eşitlik ve/veya çeşitlilik odaklı öğretim uygulamaları.
 16. Müzik, Medya ve Teknoloji: Müzik, medya ve teknoloji ile ilgili konulara odaklanma; öğretme ve öğrenme bağlamlarında müzik teknolojisi; sanat/müzik eğitiminde dijitalleşme; sosyal medya ve müzik eğitimi, yapay zekâ ve müzik.
 17. Eğitimde Drama, Dans Yöntem ve Uygulamaları : Geleneksel ve yeni uygulamalar.

Conference Topics

 1. Past, Change and Future in the 100th Anniversary of the Republic: Ankara, the Republic and Music.
 2. Minstrel tradition and oral transmission in music in the 100th Anniversary of the Republic. (in memory of Âşık Veysel)
 3. Music Teacher School and Ankara State Conservatory in the 100th Anniversary of the Republic
 4. Leadership in Music and Other Branches of Art: Leadership education programs and practices related to different types and dimensions of music and other fields of Art.
 5. Curriculum and Pedagogical Approaches in Other Branches of Music and Art: Curriculum development processes and pedagogical approaches.
 6. Music for Community “Community Music”: Approaches, priorities and issues that affect all aspects of music (musical needs, interests, capacities, opportunities for participation in leisure and non-formal settings), both as an educational space and as an educational tool.
 7. Research Methods in Music and Other Branches of Art: Issues that address the study, design, development, and evaluation of a wide variety of methodologies and types of evidence in research in these fields; current debates on the epistemological, ontological and ethical questions underlying the methodologies.
 8. Lifelong Musical and Artistic Development:  For social and cultural areas; musical and artistic learning processes for children, adolescents and adults; in lifelong learning contexts; issuess related to learning theories and cognitive, affective, motivational, behavioral, social and cultural influences on learning.
 9. Assessment and Evaluation in Music and Other Branches of Art: Identifying educational practices that improve learning outcomes (reforms, programs, professional development)
 10. Professional Music and Art Education: Problems and opportunities related to professions in the field of music and art: vocational and professional requirements for conservatory, education, training and professional development; integration of technology; innovation, reform and/or teaching approaches for professional music education; musician/educator/artist mentorship; professional identity and social responsibility; development of expertise; interprofessional and interdisciplinary cooperation; equality, diversity and/or social, cultural and economic issues linking music and arts education with professional practice.
 11. Music Teacher Education and Professional Development: Issues and innovations in music teacher education at all levels of school or community settings; teacher preparation and professional development; equality and diversity in knowledge areas, roles for pre-service teacher and in-service teachers in practice areas; reflective practice and inquiry-based approaches in music teacher education.
 12. Music and Art Education in Early Childhood: Opportunity and participation in early childhood music and arts education; nurturing young children musically and artistically; developmental characteristics of early childhood music and art making; teaching, learning approaches and creativity education in early childhood music and arts education.
 13. Music and Education in the Context of Special Education: Equality and diversity and curriculum relevant to contemporary pedagogical practices, music therapy practice, theory and research for people with special needs; sociocultural and interdisciplinary perspectives on music practices (including medical ethnomusicology and music psychology) to improve people’s health and quality of life.
 14. Musician Health: Presentations that provide opportunities, raise issues, or discuss current research to support the physical and psychological health of musicians and music educators; developing and disseminating tools for healthy musical skills to enable musicians to make music with joy, satisfaction, self-confidence and love for a lifetime.
 15. Use of Contemporary / Popular Music in Music Education: Comprehensive considerations for curriculum and pedagogical approaches to relevant music genres; capacity building, equality and/or diversity-oriented teaching practices.
 16. Music, Media and Technology: Focusing on issues relevant to music, media and technology; music technology in teaching and learning contexts; digitization in art/music education; social media and music education, artificial intelligence and music.
 17. Drama and Dance Methods and Practices in Education: Traditional and new practices.