4. ULUSLARARASI İPEKYOLU MÜZİK VE SANAT KONFERANSI

1-3 Kasım 2023 / Ankara

4th INTERNATIONAL SILK ROAD MUSIC AND ART CONFERENCE

1-3 November 2023 / Ankara

Konferansa

 • 00Gün
 • 00Saat
 • 00Dakika
 • 00Saniye

kaldı

Davet

2012 yılında Selanik’te yapılan 30. ISME Dünya Konferansı’nda (International Society for Music Education) MÜZED’in ISME’nin ulusal ilişkileri bağlamında temsilciliğini alması ile ülkemiz ve Türk Dünyası bakımından merkezinde yer aldığımız bir dizi önemli etkinlik gerçekleştirildi. 

MÜZED Müzik Eğitimcileri Derneği, TÜRKSOY ve TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği) ve ISME (Uluslararası Müzik Eğitimcileri Birliği) iş birlikleriyle 2014-2017 arasında gerçekleştirilen İstanbul, Bolu ve KKTC DAÜ Gazimağusa “İpek Yolu Müzik Konferansı” serisi bu çalışmaların başını çekti.

Dünyanın Müzik Eğitimi alanında önemli, eğitsel/kültürel anlamda çok boyutlu buluşmalarından 33. ISME (International Society for Music Education / Dünya Müzik Eğitimi Birliği) Dünya Konferansı 15-20 Temmuz 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Konferans ISME (Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği), ISME’nin Türkiye ulusal temsilcisi MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği), TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) ve TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği), Bakü Müzik Akademisi, Azerbaycan Milli Konservatuvarı, Azerbaycan Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğiyle dünya çapındaki büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

Daha sonra, 2019 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde yine başarıyla gerçekleştirilen ISME Legacy Konferansı sayesinde başarılarımız ve dünya ile olan mesleki ilintimiz daha da artarak perçinlenmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümünün yaşandığı bu özel günlerde, ülkemizin ve insanlığın nasıl bir mesleki kazanım içerisinde olduğunu, müziğin ve sanatın sınır tanımayan rolünü, dünyada barışın, kardeşliğin ve paylaşımın önemini, insanlığın üstün yönleriyle birlikte pekiştireceğimiz ve bununla gurur duymanın hazzına hep birlikte erişeceğimiz 4. Uluslararası İpek Yolu Müzik ve Sanat Konferansını sizlerle birlikte düzenlemekten heyecan duyuyoruz.

Ülkemizin müzik eğitimi ve müzik bilimi alanındaki, sanatın çeşitli alanlarındaki birikimleri, düşünce ve duygularını en üst düzeyde dünyaya sesleneceği “4. Uluslararası İpek Yolu Müzik ve Sanat Konferansı” 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte, TÜRKSOY ve bünyesinde kurulan TÜRKMEB işbirliğiyle, MÜZED’in Türkiye’den KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)  ve Türk Dünyasına, oradan Çin’e değin komşu coğrafyalarla birlikte dünya müzik eğitim/sanat/ bilim ortamına kazandırdığı önemli bir etkinlik olarak gerçekleştirilerek, yine tarihin dönüm noktalarında insanlığın en ortak kültürel paydası olan müzik kültürüne ve sanata dair derin izler bırakacaktır.

Siz değerli akademisyenlerin ve sanatçıların sorumlulukla ve zengin içeriklerle donattığımız bu kapsamlı etkinliğe olan değerli dokunuşlarını, değerli katkılarını ve katılımlarınızı bekleyerek, 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da buluşmak dileğimizle saygılarımızı sunarız.

 

Invitation

With MÜZED (Music Educators Association) assuming the representation of ISME in the context of national relations at the 30th ISME World Conference (International Society for Music Education) held in Thessaloniki in 2012, a series of important events were organized in which we are at the center in regards to our country and the Turkic World.

Istanbul, Bolu and TRNC EMU Famagusta “Silk Road Music Conference” series organized between 2014-2017 in cooperation with MÜZED Music Educators Association, TURKSOY (International Organization of Turkic Culture) and TÜRKMEB (Union of Music Educators of the Turkic World) and ISME (International Union of Music Educators) took the lead in these efforts.

The 33rd ISME (International Society for Music Education) World Conference, one of the world’s most important, educationally/culturally multidimensional meetings in the field of Music Education, was held in Baku, the capital of Azerbaijan on July 15-20, 2018. The conference was held with the cooperation of ISME (International Society for Music Educaton), ISME’s national representative in Türkiye MÜZED (Music Educators Associaton), TURKSOY (International Organization of Turkic Culture) and TÜRKMEB (Union of Music Educators of the Turkic World), Baku Music Academy, Azerbaijan National Conservatory, Azerbaijan Ministries of Culture and National Education.

Afterwards, thanks to the ISME Legacy Conference, which was successfully held again in Istanbul Kadir Has University in 2019, our achievements and our professional connection with the world were further reinforced.

We are excited to organize the 4th International Silk Road Music and Art Conference together with you in these special days of the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye, where we will reinforce the professional achievements of our country and humanity, the role of music and art without borders, the importance of peace, fellowship and sharing in the world, together with the superior aspects of humanity and the pleasure of taking pride in this together.

The “4th International Silk Road Music and Art Conference, where the accumulations, thoughts and feelings of our country in the field of music education and music science, in various fields of art will be addressed to the world at the highest echelon. International Silk Road Music and Art Conference” will be held in Ankara on November 1-3, 2023 in cooperation with Hacettepe University Ankara State Conservatory and Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Music Education, in collaboration with TURKSOY and TÜRKMEB, will be realized as an important event that MÜZED has brought to the world music education / art / science environment together with neighboring geographies from Türkiye to TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) and the Turkic World, from there to China, and will leave deep traces of music culture and art, which is the most common cultural denominator of humanity at the turning points of history.

We would like to extend our regards to you, our esteemed academicians and artists, with the hope of meeting you in Ankara on November 1-3, 2023, expecting your estimable touches, invaluable contributions and participation in this extensive event that we have equipped with responsibility and rich content.

Refik Saydam
Konferans Başkanı
Conference Chair

Uğur Alpagut
Konferans Başkanı
Conference Chair

Cenk Güray
Konferans Başkanı
Conference Chair

Aytekin Albuz
Konferans Başkanı
Conference Chair

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Gönderme Başlangıç Tarihi
18 Ağustos 2023

Bildiri Gönderme Son Tarihi
29 Eylül 2023 9 Ekim 2023

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
06 Ekim 2023

Konferans Tarihleri
1-3 Kasım 2023

KONFERANS KONU BAŞLIKLARI

 1. Cumhuriyet’in 100. Yılında Geçmiş, Değişim ve Gelecek : Başkent Ankara, Cumhuriyet ve Müzik.
 2. Cumhuriyet’in 100. Yılında Âşıklık geleneği ve müzikte sözlü aktarım. (Âşık Veysel anısına)
 3. Cumhuriyet’in 100. Yılında Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuvarı
 4. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Liderlik: Müziğin ve Sanatın diğer dallarının farklı tür ve boyutlarına ilişkin liderlik eğitimi program ve uygulamaları.
 5. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Öğretim Programları ve Pedagojik Yaklaşımlar: Program geliştirme süreçleri ve pedagojik yaklaşımlar.
 6. Toplum için Müzik ‘’Community Music’’: Hem bir eğitim alanı, hem de eğitim aracı olarak müziğin tüm yönlerini etkileyen (müzikal ihtiyaçlar, ilgi alanları, kapasiteler, serbest zaman ve non-formal ortamlarda katılım fırsatları) yaklaşımlar, öncelikler ve sorunlar.
 7. Müzik ve Sanat’ın Diğer Dallarında Araştırma Yöntemleri: Bu alanlardaki araştırmalarda çok çeşitli metodolojilerin ve kanıt türlerinin incelenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini ele alan konular; metodolojilerinin altında yatan epistemolojik, ontolojik ve etik sorularla ilgili güncel tartışmalar.
 8. Yaşam Boyu Müziksel ve Sanatsal Gelişim : Sosyal ve kültürel alanlara yönelik olarak; çocuklar, ergenler ve yetişkinler için müzikal ve sanatsal öğrenme süreçleri; yaşam boyu öğrenme bağlamlarında; öğrenme teorileri ve öğrenme üzerindeki bilişsel, duyuşsal, motivasyonel, davranışsal, sosyal ve kültürel etkilerle ilgili konular.
 9. Müzik ve Sanatın Diğer Dallarında Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenme çıktılarını iyileştiren eğitimsel uygulamaların belirlenmesi (reformlar, programlar, mesleki gelişim)
 10. Mesleki Müzik ve Sanat Eğitimi : Müzik ve sanat alanındaki mesleklerle ilgili sorunlar ve olanaklar: konservatuvar, eğitim, öğretim ve mesleki gelişim için mesleki ve profesyonel şartlar; teknolojinin entegrasyonu; profesyonel müzik eğitimine yenilik, reform ve/veya öğretim yaklaşımları; müzisyen /eğitimci / sanatçı danışmanlığı; profesyonel kimlik ve sosyal sorumluluk; uzmanlık geliştirme; meslekler arası ve disiplinler arası işbirliği; müzik ve sanat eğitimini profesyonel uygulama ile ilişkilendiren eşitlik, çeşitlilik ve/veya sosyal, kültürel ve ekonomik konular.
 11. Müzik Öğretmenliği Eğitimi ve Mesleki Gelişim: Okul veya toplum ortamlarının tüm düzeylerinde müzik öğretmeni eğitimi ile ilgili sorunlar ve yenilikler; öğretmen hazırlama ve mesleki gelişim; bilgi alanlarında eşitlik ve çeşitlilik, uygulama alanlarında öğretmen adayları ve öğretmenler için roller; müzik öğretmeni eğitiminde yansıtıcı uygulama ve sorgulamaya dayalı yaklaşımlar.
 12. Erken Çocuklukta Müzik ve Sanat Eğitimi: Erken çocukluk dönemi müzik ve sanat eğitiminde fırsat ve katılım; küçük çocukları müzikal ve sanatsal olarak beslemek; erken çocukluk müzik ve sanat yapımının gelişimsel özellikleri; erken çocukluk müzik ve sanat eğitiminde öğretme, öğrenme yaklaşımları ve yaratıcılık eğitimi.
 13. Özel Eğitim Bağlamında Müzik ve Eğitim: Özel ihtiyaçları olan kişiler için çağdaş pedagojik uygulamalar, müzik terapi uygulaması, teorisi ve araştırması ile ilgili eşitlik ve çeşitlilik ve müfredat; insanların sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik müzik uygulamalarına sosyokültürel ve disiplinler arası bakış açıları (tıbbi etnomüzikoloji ve müzik psikolojisi dahil).
 14. Müzisyen Sağlığı: Müzisyenlerin ve müzik eğitimcilerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını destekleyen fırsatlar sunan, sorunları gündeme getiren veya güncel araştırmaları tartışan sunumlar; müzisyenlerin ömür boyu keyifli, doyumlu özgüvenli ve sevgiyle müzik yapmalarını sağlamak için sağlıklı müzik becerileri için araçlar geliştirmek ve yaymak.
 15. Müzik Eğitiminde Güncel / Popüler Müziklerin Kullanımı: İlgili müzik türlerine ilişkin müfredat ve pedagojik yaklaşımlar için geniş kapsamlı düşünceler; kapasite geliştirme, eşitlik ve/veya çeşitlilik odaklı öğretim uygulamaları.
 16. Müzik, Medya ve Teknoloji: Müzik, medya ve teknoloji ile ilgili konulara odaklanma; öğretme ve öğrenme bağlamlarında müzik teknolojisi; sanat/müzik eğitiminde dijitalleşme; sosyal medya ve müzik eğitimi, yapay zekâ ve müzik.
 17. Eğitimde Drama, Dans Yöntem ve Uygulamaları : Geleneksel ve yeni uygulamalar.

CONFERENCE TOPICS

 1. Past, Change and Future in the 100th Anniversary of the Republic: Ankara, the Republic and Music.
 2. Minstrel tradition and oral transmission in music in the 100th Anniversary of the Republic. (in memory of Âşık Veysel)
 3. Music Teacher School and Ankara State Conservatory in the 100th Anniversary of the Republic
 4. Leadership in Music and Other Branches of Art: Leadership education programs and practices related to different types and dimensions of music and other fields of Art.
 5. Curriculum and Pedagogical Approaches in Other Branches of Music and Art: Curriculum development processes and pedagogical approaches.
 6. Music for Community “Community Music”: Approaches, priorities and issues that affect all aspects of music (musical needs, interests, capacities, opportunities for participation in leisure and non-formal settings), both as an educational space and as an educational tool.
 7. Research Methods in Music and Other Branches of Art: Issues that address the study, design, development, and evaluation of a wide variety of methodologies and types of evidence in research in these fields; current debates on the epistemological, ontological and ethical questions underlying the methodologies.
 8. Lifelong Musical and Artistic Development: For social and cultural areas; musical and artistic learning processes for children, adolescents and adults; in lifelong learning contexts; issuess related to learning theories and cognitive, affective, motivational, behavioral, social and cultural influences on learning.
 9. Assessment and Evaluation in Music and Other Branches of Art: Identifying educational practices that improve learning outcomes (reforms, programs, professional development)
 10. Professional Music and Art Education: Problems and opportunities related to professions in the field of music and art: vocational and professional requirements for conservatory, education, training and professional development; integration of technology; innovation, reform and/or teaching approaches for professional music education; musician/educator/artist mentorship; professional identity and social responsibility; development of expertise; interprofessional and interdisciplinary cooperation; equality, diversity and/or social, cultural and economic issues linking music and arts education with professional practice.
 11. Music Teacher Education and Professional Development: Issues and innovations in music teacher education at all levels of school or community settings; teacher preparation and professional development; equality and diversity in knowledge areas, roles for pre-service teacher and in-service teachers in practice areas; reflective practice and inquiry-based approaches in music teacher education.
 12. Music and Art Education in Early Childhood: Opportunity and participation in early childhood music and arts education; nurturing young children musically and artistically; developmental characteristics of early childhood music and art making; teaching, learning approaches and creativity education in early childhood music and arts education.
 13. Music and Education in the Context of Special Education: Equality and diversity and curriculum relevant to contemporary pedagogical practices, music therapy practice, theory and research for people with special needs; sociocultural and interdisciplinary perspectives on music practices (including medical ethnomusicology and music psychology) to improve people’s health and quality of life.
 14. Musician Health: Presentations that provide opportunities, raise issues, or discuss current research to support the physical and psychological health of musicians and music educators; developing and disseminating tools for healthy musical skills to enable musicians to make music with joy, satisfaction, self-confidence and love for a lifetime.
 15. Use of Contemporary / Popular Music in Music Education: Comprehensive considerations for curriculum and pedagogical approaches to relevant music genres; capacity building, equality and/or diversity-oriented teaching practices.
 16. Music, Media and Technology: Focusing on issues relevant to music, media and technology; music technology in teaching and learning contexts; digitization in art/music education; social media and music education, artificial intelligence and music.
 17. Drama and Dance Methods and Practices in Education: Traditional and new practices.

Geçmiş Konferanslarımızdan