Geleneksel Türk Müziği Çalgısı “Tanbur” Üzerine Uygulama Semineri

Düzenleyici:

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı
muratstokac@gmail.com

Geleneksel Türk Müziği Çalgısı “Tanbur” Üzerine Uygulama Semineri
Practice Seminar on the Traditional Turkish Musical Instrument “Tanbur”

Atölyenin içeriği ve amacı

Tanburun geleneksel Türk Müziği icrasındaki yerinin enstrümanın sapında açık olarak görünen Türk Müziği aralıklarının görerek ve duyarak Makam örgüsü etrafında anlatılması.

Explaining the place of the tanbur in the performance of traditional Turkish Music by seeing and hearing the Turkish Music intervals that are clearly visible on the handle of the instrument, around the Makam pattern.


Özgeçmiş

1992 yılında Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede Mikrobiyoloji doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde Türk Mûsikîsi doktorası yaptı. 1991 yılında Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak, 2004 yılında aynı koronun şefliğine, 2007 yılında kurucusu olduğu İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Sanat Yönetmeni olarak atandı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplulukla katıldığı konserlerin yanı sıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Yetmiş (70) kadar prodüksiyonda imzası bulunmaktadır (Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itrî), Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği, Senfoni ile Saz Eserleri vb.). 2012 – 2021 yılları arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmış olup aynı zamanda topluluk Sanat Yönetmenliği görevini de yürüttü. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu üyesidir. 2022 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarına Profesör ve Konservatuvar Müdürü olarak atandı.

He graduated from Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine in 1992 and completed his PhD in Microbiology at the same university. He completed his PhD in Turkish Music at Marmara University. He was appointed as a ney and tanbur player in the Samsun State Classical Turkish Music Choir in 1991, as the conductor of the same choir in 2004, and as the Artistic Director of the Istanbul State Turkish Music Research and Application Ensemble, which he founded in 2007. He gave solo recitals and participated in TV programs, in addition to the concerts he participated in with the ensemble in national and international organizations. He has his signature in about seventy (70) productions (Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itrî), The Heritage of a Thousand Years Turkish Music, Symphony and Instrumental Works, etc.). He served as the General Manager of Fine Arts between 2012 and 2021, and also served as the Art Director of the ensemble. He is a member of the Atatürk Cultural Center Presidency Scientific Committee. In 2022, he was appointed to the Haliç University Conservatory as Professor and Director of the Conservatory.