Beden Müziği

Düzenleyici:

Prof. Muzaffer Özgü Bulut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
ozozgubulut@gmail.com

Beden Müziği
Body Music

Atölyenin içeriği ve amacı

Beden müziği, beden sesleri ve hareketleri ile yapılan müzik ve danstır. Atölye, beden müziği ortamında katılımcıların doğaçlama, besteleme ve kolaylaştırıcılık becerilerini desteklemek; onlara pratik yaklaşımlar sunarak müzik öğretimi süreçlerine katkıda bulunmak amaçlarını taşımaktadır.

Atölye akışı: Temel sözsüz iletişim yöntemlerini, beden seslerini ve hareketlerini içeren ısınma sonrasında, etnomüzikolog MA  Tugay Başar’ın 2000’li yılların başında KeKeÇa beden perküsyonu kapsamında ortaya attığı “sese yol açan hareket mekanizmaları”nın yanı sıra bazı belli başlı temel beden müziği etütleri deneyimlenir.  Takiben bu malzeme çeşitli doğaçlama oyunlarıyla pekiştirilirken oluşturulan müzikal materyalle çalışmalar yapılır.     

Body music is music and dance made with body sounds and movements. The workshop aims to support participants’ improvisational, compositional and facilitation skills in the body music environment and to contribute to their music teaching processes by providing them practical approaches. Workshop flow: After the warm-up including fundamental nonverbal communication methods, body sounds and movements, in addition to the “movement mechanisms that cause sound” put forward by ethnomusicologist MA Tugay Başar within the scope of KeKeÇa body percussion in the early 2000s, some fundamental body music etudes will be experienced. Subsequently, while this material is reinforced with various improvisational games, studies are carried out with the created musical material.

Özgeçmiş

Lisans: Klasik Vurmalı Çalgılar Performansı. Yan dal: Oda Müziği Şefliği. Yüksek Lisans: Müzikoloji. Sanatta Yeterlik tezi: Kalabalıklar ve Beden Müziği, 2010. 2008’den bu yana beden müziği üzerine çalışmaktadır. TED ve MEB gibi kurumlarda proje bazlı eğitimci eğitimciliği yapmakta, alandaki AB Projelerinde görev almaktadır. “Bedenle Müzik Oyunları” adında TV programı ve “Beden Müziği Oyunları” adında kitap yayınlamıştır. Bestecileri beden müziği bestelemeye teşvik etmiş, bu müzikleri seslendirmiştir. Uluslararası Beden Müziği Festivallerinde sahne almış, atölyeler gerçekleştirmiş, son yıllarda Oxford Üniversitesi ve Liverpool Biennial tarafından konuk edilmiştir. 2022-2023’te TÜBİTAK bursu ile Barselona’da beden müziği pratiklerinin Müzik Terapistlerin mesleki yaşamına ve eğitim süreçlerine katkısı konulu bir araştırma yürütmüştür. KeKeÇa Beden Perküsyonu Topluluğu üyesidir.

Bachelor: Classical Percussion Performance. Minor: Chamber Music Conducting. MSc: Musicology. Proficiency in Art thesis: Crowds and Body Music, 2010. He has been working on body music since 2008. He works as a project-based educator in institutions such as TED and MEB, and takes part in EU projects relevant to the field. He has prepared and presented a TV program called “Music Games with the Body” and published a book called “Body Music Games”. He encouraged composers to compose body music and performed their music. He has performed at International Body Music Festivals, held workshops, and in recent years has been hosted by Oxford University and Liverpool Biennial. In 2022-2023, he carried out research in Barcelona that was granted by TÜBİTAK on the contribution of body music practices to the professional life and educational processes of Music Therapists. He is a member of KeKeÇa Body Percussion Ensemble.